Russo, Marco Antonio, Adalgisa Belligno, and Vito Sardo. 2009. “Wheat Response to a Soil Previously Irrigated With Saline Water”. Italian Journal of Agronomy 4 (4), 121-26. https://doi.org/10.4081/ija.2009.4.121.